KTĐT - Tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn, Quận ủy Cầu Giấy đã phân công trực tiếp đến các cấp ủy Đảng cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ quá trình triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ TP, Nghị quyết Đại hội IV Đảng bộ quận.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tốt việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận. Các Ban Xây dựng Đảng, Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết; Ban Tuyên giáo Quận ủy là cơ quan chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, thường xuyên theo dõi kiểm tra, tổng hợp kết quả tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội trong toàn Đảng bộ và báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy trước ngày 4/4/2011. Thuần Hưng