Công ty cổ phần Tài Nguyên thông báo thay đổi kế toán trưởng như sau: -

Ngày 28/10/2011, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tài nguyên đã ban hành Nghị quyết số 03/2011/NQ-TNT thông qua việc miễn nhiệm bà Chu Thị Thanh Vân - Kế toán trưởng Công ty và bổ nhiệm Ông Phạm Văn Triệu

giữ chức vụ kế toán Trưởng Công ty kể từ ngày 01/11/2011.