CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam giải trình ý kiến của kiểm toán đối với báo cáo tài chính kiểm toán 2010 như sau:

Tài liệu đính kèm: TNA: Giải trình ý kiến của kiểm toán đối với báo cáo tài chính kiểm toán 2010