CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) đã mua được 345,930 cp trên tổng số 600,000 cp đã đăng ký của CTCP Thủy điện Thác Mơ (HOSE: TMP). Theo đó, nâng số cp TMP nắm giữ lên 27,661,040 cp, tương ứng với tỷ lệ 39.52%.

Tài liệu đính kèm:
20150311_20150311 - TMP - BC GDCP CUA CTCP CO DIEN LANH - REE.pdf

Minh Tuấn