Ngày 31 tháng 03 năm 2008, Phó Tổng Giám đốc Lê Nhị Năng đã ký Quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (Mã CK: TMC) được niêm yết bổ sung 445.493 cổ phiếu (Bốn trăm bốn mươi lăm nghìn bốn trăm chín mươi ba cổ phiếu) trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.