Sau nhiều lần đăng ký mua nhưng chưa thành công, ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT của CTCP Viglacera Thăng Long (UPCoM: TLT) tiếp tục đăng ký mua 100,000 cp theo phương thức khớp lệnh từ ngày 23/09 đến 22/10/2015.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: TLT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 254,500 CP (tỷ lệ 3.64%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/09/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/10/2015.

Phương Thảo