(NDHMoney) Sàn HOSE vừa thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG - HOSE).

Theo đó, từ ngày 7/12 - 1/2/2011, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã bán 25.670 cổ phiếu trên tổng số 300.000 cổ phiếu đăng ký bán và không mua được cổ phiếu nào trên tổng số 300.000 cổ phiếu đăng ký mua. Lý do không thực hiện hết giao dịch như đăng ký là mức giá bán và mua không như dự kiến. Sau khi kết thúc giao dịch, số cổ phiếu TLG mà BVSC nắm giữ là 1.131.360 cổ phiếu, chiếm 7,3% tổng số cổ phiếu TLG đang lưu hành.