(VOV) - Những chỉ dẫn của Marx về tính tiên phong của Đảng Cộng sản luôn được Đảng ta vận dụng, phát triển sáng tạo.

Tính tiên phong của Đảng Cộng sản theo tư tưởng của Karl Marx được thể hiện trên hai phương diện: lý luận và thực tiễn. Max cho rằng, điều kiện cần và đủ để Đảng Cộng sản có thể làm tròn nhiệm vụ của đảng tiên phong là phải có: “đầu não” và “trái tim”. Ở đây, “đầu não” được hiểu là trí tuệ, là triết học (phép biện chứng duy vật, mà sau này Lenin gọi là chủ nghĩa duy vật chiến đấu). “Trái tim” là sự nhiệt tình sôi nổi, dũng cảm, đi đầu trong cuộc đấu tranh chống áp bức bóc lột; là lương tâm, trách nhiệm đối với quần chúng cần lao. Đảng Cộng sản ra đời là sự kết hợp giữa lý luận tiên tiến với những người tiên tiến trong phong trào công nhân; là đội tiên phong của giai cấp công nhân, tiên phong cả về lý luận chính trị, cả về tinh thần, tình cảm và hành động cách mạng, tiên phong trong đạo đức và tư cách làm người. Theo PGS– TS Đức Vượng- nguyên Vụ trưởng– Thư ký khoa học của Hội đồng lý luận Trung ương, trong nhiều tác phẩm của Marx viết cùng Engel như “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (xuất bản tháng 2/1848), “Nội chiến ở Pháp” - Lời kêu gọi của Tổng Hội đồng Hội Liên hiệp công nhân quốc tế (1871), đều nêu bật vai trò gương mẫu và tính tiên phong của Đảng Cộng sản. PGS-TS Đức Vượng cho biết: Trọng tâm trong quan điểm của Marx về tính tiên phong của Đảng Cộng sản được thể hiện qua nhiều tác phẩm và hoạt động thực tiễn, đó là: Đảng Cộng sản là những người đi tiên phong trong đấu tranh giai cấp, nhằm xóa bỏ áp bức bất công, để giải phóng con người, giải phóng xã hội, mang lại cuộc sống ấm no-tự do-hạnh phúc cho nhân dân, và những bất công trong xã hội phải được loại bỏ. Đây là tính tiên phong cao nhất của Đảng Cộng sản được thể hiện trong quan điểm của Marx. Những chỉ dẫn của Karl Marx về tính tiên phong của Đảng Cộng sản là cơ sở khoa học quan trọng để Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng trong thực tiễn. Ra đời trong bối cảnh một nước thuộc địa nửa phong kiến, giai cấp công nhân chưa đông, nhưng với vai trò tiên phong, Đảng ta đã nhanh chóng có được niềm tin yêu của quần chúng nhân dân. Đây cũng là yếu tố quan trọng để Đảng lãnh đạo và quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong hơn 80 năm qua, mặc dù có lúc mắc sai lầm, khuyết điểm, có lúc rơi vào chủ quan duy ý chí, có lúc chưa nắm được quy luật khách quan… nhưng xuyên suốt lịch sử lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, về cơ bản luôn giữ được vai trò là đội tiên phong chính trị của giai cấp vô sản và dân tộc. Theo TS Dương Trung Ý - Học viện Xây dựng Đảng, ở mỗi giai đoạn cách mạng khác nhau, nội dung tính tiên phong của Đảng được thể hiện linh hoạt, sáng tạo và phù hợp với từng yêu cầu khác nhau của lịch sử TS Trung Ý cho rằng, tính tiên phong của Đảng thể hiện trên các mặt chính trị, tư tưởng, lý luận và tổ chức, hành động thực tiễn. Trong mỗi thời kỳ khác nhau, tính tiên phong của Đảng được thể hiện khác nhau: ở thời chiến, Đảng đề ra đường lối cách mạng đúng đắn để giải phóng dân tộc, là sự dũng cảm chịu đựng gian khổ, hy sinh quên mình của mỗi cán bộ đảng viên. Ở thời bình, tính tiên phong thể hiện ở việc đề ra đường lối Đổi mới toàn diện, đúng đắn, đưa đất nước phát triển. Trong thời chiến cũng như thời bình, thời kỳ nào cũng có kẻ thù bên ngoài và bên trong mà nguy hiểm hơn chính là những thói hư tật xấu, vun vén lợi ích cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí… diễn ra trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Vì vậy, theo GS-TS Dương Phú Hiệp - nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương, tính tiên phong của Đảng lúc này là sáng suốt trong các quyết sách chính trị, trong lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp, lòng yêu nước của toàn dân tộc. Đồng thời, phải có dũng khí đấu tranh với đồng chí, đồng cấp với cả cấp trên, cấp dưới vi phạm kỷ luật đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để trừ diệt mọi thói hư, tật xấu, “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” như mục tiêu Đại hội lần thứ XI của Đảng đề ra. GS-TS Dương Phú Hiệp cho rằng, để đạt mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thì đòi hỏi càng phải nêu cao tính tiên phong, gương mẫu. Vì vậy, mỗi cán bộ - đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan đơn vị phải đều phải tiên phong, gương mẫu, không sống vì chủ nghĩa cá nhân, phải đi đầu trong hành động, tư tưởng, công tác và trong lối sống. Điều này không chỉ hô hào kêu gọi, mà phải đi vào cơ chế, pháp luật và càng cụ thể, càng nghiêm minh thì càng phát huy được tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đang sáng lên niềm tin và hy vọng của mọi người dân Việt Nam dù ở trong nước hay ở nước ngoài. Karl Marx đã nói rằng: “Hạnh phúc xã hội sản sinh ra lý trí chính trị”. Bởi vậy, lý trí chính trị của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đang đòi hỏi sự gương mẫu, đi đầu của mỗi cán bộ đảng viên và sự tiên phong của từng tổ chức cơ sở Đảng, trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân, phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.