Móng cột đã đào xong, tới phần đổ bê tông bà già vợ của ông Sáu “quy tiên cưỡi hạc”. Phận rể con không thể không về nên ông phải đi một chuyến, chỉ còn thằng con thứ ba ở nhà, mọi việc đâu đó êm xuôi rồi, chỉ còn làm theo đúng ý ông nữa là xong.