Nhà Trắng sẽ đưa CHDCND Triều Tiên ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố "rất sớm" sau khi - và nếu - TT trao cho quốc tế tài liệu về chương trình hạt nhân của họ. Việc trao tài liệu có thể diễn ra ngày 26.6.