Ngày 19.2, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) tăng hạn mức cho vay đối với cá nhân phục vụ đời sống từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng theo hình thức thế chấp. Thời hạn cho vay tối đa lên 60 tháng, lãi suất cho vay theo thỏa thuận từng khách hàng nhưng không thấp hơn 1,15%/tháng. OCB sẽ dành ra 500 tỉ đồng cho vay theo hạn mức mới này. (T.Xuân)