Dự án hoàn thành đồng nghĩa với việc giải tỏa được nút thắt cổ chai đoạn tuyến từ cầu Tân Đệ đến cầu La Uyên, nâng cao năng lực thông xe và an toàn giao thông của toàn tuyến... Chi tiết...