(CATP) SCIC LÃI HƠN 1.000 TỶ ĐỒNG TRONG NĂM 2007 Theo Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, năm 2007 Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đạt doanh thu 1.150 tỷ đồng, lãi trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng.