Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản báo cáo Cục An toàn thực phẩm kết quả thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng bình, đóng chai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, số cơ sở có kết quả xét nghiệm mẫu nước thành phẩm đạt là 355/376 (94,4%), theo Cục an toàn thực phẩm.

Có sản phẩm 06 cơ sở bị đình chỉ hoạt động/lưu hành, tiêu hủy sản phẩm 07 cơ sở.

Các đoàn thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra những vi phạm quy định ATTP chủ yếu tại các cơ sở như sau: vi phạm về Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (chưa có hoặc hết hiệu lực) là 180 cơ sở (38,6%); vi phạm về Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm/công bố hợp quy (chưa có hoặc hết hiệu lực) là 86 cơ sở (18,5%); vi phạm về điều kiện vệ sinh là 114 cơ sở (24,4%), điều kiện trang thiết bị dụng cụ là 121 cơ sở (25,9%); vi phạm về nguồn nước sử dụng để sản xuất là 134 cơ sở (28,7%); một số vi phạm khác về bao bì, ghi nhãn, quảng cáo sản phẩm (từ 0,9% đến 12%).

Mai Tân

Ảnh bìa của VFA