Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Tieu chuan chuc danh lanh dao, quan ly trong cac co quan HCNN - Anh 1

Ảnh minh họa

Dự thảo Nghị định này quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước ở bộ, cơ quan ngang bộ (gọi chung là bộ); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là huyện) gồm:

Tiêu chuẩn chức danh Tổng cục trưởng và tương đương, Phó Tổng cục trưởng và tương đương thuộc bộ;

Tiêu chuẩn chức danh Vụ trưởng và tương đương, Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc bộ;

Tiêu chuẩn chức danh Cấp trưởng, Cấp phó của đơn vị cấu thành thuộc tổng cục hoặc tổ chức tương đương trực thuộc bộ;

Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng và tương đương, Phó Trưởng phòng và tương đương của tổ chức thuộc bộ;

Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc sở và tương đương, Phó Giám đốc sở và tương đương thuộc tỉnh;

Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng và tương đương, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở;

Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng và tương đương, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc huyện.

Dự thảo nêu rõ các tiêu chuẩn chung gồm: Tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; tiêu chuẩn về hiểu biết; tốt nghiệp đại học trở lên và có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Cụ thể, chức danh Tổng cục trưởng và tương đương thuộc bộ phải đáp ứng tiêu chuẩn: Có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng pháp luật, hoạch định chính sách theo chủ trương, đường lối của Đảng, có năng lực quản lý và tổ chức thực hiện tốt chính sách và pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực được giao; có tầm nhìn, định hướng phát triển và có năng lực chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực được giao của bộ, ngành; đã có thời gian từ đủ 2 năm trở lên đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở hoặc tương đương…

Tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm công tác đối với Giám đốc sở và tương đương là: Có khả năng lãnh đạo, quản lý thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương; có năng lực tổ chức, điều hành, đoàn kết công chức, viên chức và người lao động trong sở, phối hợp với các cấp, các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đã đảm nhiệm một trong các chức vụ Phó Giám đốc sở và tương đương ở tỉnh, Phó Vụ trưởng hoặc tương đương ở bộ, Bí thư, Chủ tịch huyện trở lên…

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Khánh Linh/Baochinhphu.vn