Chinhphu.vn) - Công ty Cổ phần In An Giang có tổng nguồn vốn thể hiện trong Bảng cân đối kế toán (tính đến ngày 31/12/2011) là 15 tỷ đồng, có số lao động sử dụng thường xuyên bình quân trong năm 2011 là 141 người. Vậy Công ty có thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi thuế theo Thông tư 83/2012/TT-BTC không?

Giải đáp vấn đề này, Cục Thuế An Giang có ý kiến như sau:

Tại khoản 2, Điều 1 Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường qui định:

"Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại điểm a, khoản 1, Điều này là doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Số vốn làm căn cứ xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa là tổng nguồn vốn được thể hiện trong Bảng cân đối kế toán lập ngày 31/12/2011 của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 thì số vốn làm căn cứ xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa là vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu.

Số lao động bình quân năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả số lao động của chi nhánh và đơn vị trực thuộc) là số lao động mà doanh nghiệp sử dụng thường xuyên bình quân trong năm 2011, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng".

Theo qui định tại khoản 1, Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thì doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp có tổng nguồn vốn từ 20 tỷ đồng trở xuống hoặc có số lao động từ trên 10 người đến 200 người thuộc doanh nghiệp nhỏ.

Căn cứ theo các qui định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần In An Giang thuộc ngành công nghiệp có tổng nguồn vốn thể hiện trong Bảng cân đối kế toán tính đến ngày 31/12/2011 là 15 tỷ đồng, có số lao động sử dụng thường xuyên bình quân trong năm 2011 là 141 người thuộc doanh nghiệp nhỏ, do đó Công ty được hưởng chính sách giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo qui định của Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân