Hanoinet - Từ đầu năm đến nay, vẫn rải rác có bệnh nhân tả xuất hiện tại một số địa phương. Nguyên nhân do người lành mang trùng và thải ra môi trường. Vẫn còn tình trạng những bữa cỗ tập thể có hàng trăm người ăn, thức ăn để kéo dài nhiều ngày, không được bảo quản hợp vệ sinh.