TT - Lớp học sôi nổi, nhiều đối thoại, bục giảng thành trường quay, một phiên tòa, nghị trường...; sinh viên trở thành diễn viên, luật sư, đại biểu quốc hội... Đó là lớp học đặc biệt của thầy  Nguyễn Hữu Bình, giảng viên học phần pháp luật đại cương ĐH Văn Lang...