(LĐO) - Hôm nay (4-10), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành văn bản về việc báo cáo tình hình cho vay, đầu tư bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng.

NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng xây dựng và gửi báo cáo định kỳ hàng tháng cho NHNN về hoạt động cho vay, đầu tư bằng ngoại tệ theo mẫu. Báo cáo này phải được gửi về NHNN (Vụ Chính sách tiền tệ) vào ngày 10 tháng liền kề sau tháng báo cáo. Đồng thời, các tổ chức tín dụng xây dựng và gửi báo cáo cho NHNN về nguồn ngoại tệ để trả nợ của khách hàng trong Quý IV/2010 và Quý I/2011. Báo cáo gửi chậm nhất vào ngày 15/10/2010 cho NHNN. Trước đó, ngày 10-5, NHNN đã có công văn gửi các ngân hàng thương mại, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, các công ty tài chính yêu cầu báo cáo về việc huy động và cho vay bằng ngoại tệ. H.P