Theo Hội đồng Thi đua-khen thưởng (TĐ-KT) Bộ Quốc phòng, từ đầu năm đến nay, công tác TĐ-KT trong toàn quân, nhất là khen thưởng các loại hình thành tích được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

Các cơ quan thông tấn, báo chí quân đội bám sát hoạt động của bộ đội, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ở Trung ương, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động quân sự, quốc phòng (QS, QP); biểu dương, cổ vũ, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. 7 tháng qua, toàn quân có gần 14.000 lượt tập thể, cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng khen thưởng.

Thời gian tới, công tác TĐ-KT và Phong trào TĐQT trong toàn quân hướng trọng tâm vào thi đua thực hiện xuất sắc nhiệm vụ QS, QP; tập trung thi đua thực hiện tốt “Một tập trung, ba khâu đột phá”, hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương khen thưởng hướng về cơ sở; khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị thi đua nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, tạo chuyển biến mạnh mẽ về giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; chủ động phối hợp với địa phương đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, tích cực tham gia xây dựng địa bàn an toàn, cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

MINH ANH