Ngày 17/8, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (khu vực phía Bắc).

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng bộ phận giúp việc Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; 29 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc. Thảo luận và đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Bộ Chính trị (khóa X) đã phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng và toàn xã hội. Cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng, sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhờ đó đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Kết quả thực hiện Cuộc vận động đã khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa có ý nghĩa cấp bách, trước mắt, vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Trên cơ sở đó, Đại hội XI của Đảng đã quyết định đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên trong Đảng và xã hội. Thực hiện Nghị quyết Đại hội, ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị (khóa XI) đã ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và triển khai thực hiện có kết quả Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương để quán triệt và triển khai thực hiện. Để Hội nghị có kết quả thiết thực, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị các đại biểu nghiên cứu, quán triệt kỹ mục đích, yêu cầu và các nội dung cơ bản trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch thực hiện của Ban Bí thư; trao đổi, thảo luận về trách nhiệm của Ban cán sự Đảng, đảng đoàn, thường vụ cấp ủy các cấp trong thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư; các nhiệm vụ, phương thức chủ yếu để triển khai Chỉ thị có hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. (Xin xem toàn văn bài phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam) Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất, kiến nghị những kinh nghiệm, giải pháp thực hiện Cuộc vận động tại các cấp ủy, đơn vị, địa phương trong năm 2011 và những năm tiếp theo. Các đại biểu đến từ Hà Nội, Thanh Hóa, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đảng ủy Ngoài nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam… đã góp nhiều ý kiến thực tiễn từ cơ sở trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong đó, có những địa phương đã áp dụng sáng tạo nội dung Cuộc vận động phù hợp với tình hình thực tế. Vận dụng sáng tạo Chỉ thị vào thực tiễn Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đã hoan nghênh những ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Đồng chí khẳng định: Ý kiến phát biểu tại Hội nghị của các đại biểu thể hiện rõ quyết tâm lớn của chúng ta trong học tập và làm theo tấm gương đao đức của Bác Hồ. Đồng thời, các đại biểu cũng thể hiện sự trăn trở, tìm tòi để làm sao triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thật sự thiết thực, đem lại kết quả cụ thể, phát huy những mặt tích cực, khắc phục những mặt còn hạn chế, đặc biệt là góp phần ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và trong toàn xã hội. Đồng chí nhấn mạnh: Mỗi nội dung, mỗi công việc được nêu ra trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư đều quan trọng, đều cần được quán triệt đầy đủ, nắm vững và chủ động thực hiện một cách sáng tạo. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự Hội nghị nhận thức thật đúng, hiểu sâu sắc và quyết tâm trong hành động để khẩn trương biến chủ trương của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI ''thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' thành hiện thực. Đồng chí đặc biệt lưu ý, ngoài việc bám sát nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW và Kế hoạch 03-KH/TW, Ban Thường vụ cấp ủy và đồng chí lãnh đạo chủ chốt của địa phương, đơn vị trực tiếp chỉ đạo thực hiện, không thành lập ban chỉ đạo mà chỉ thành lập bộ phận giúp việc gọn nhẹ, làm việc có hiệu quả, đủ hiệu lực để có được sự phối hợp đồng bộ của tất cả các cấp, các ngành của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác tổ chức triển khai nhiện vụ quan trọng này. Các cấp ủy cần gắn chặt việc học tập với việc làm theo đạo đức của Bác thể hiện qua những hành động thiết thực, cụ thể. Đặc biệt, cần quan tâm đến vấn đề xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ và cán bộ, đảng viên. Bên cạnh việc phát huy tinh thần tự giác trong học tập và làm theo đạo đức của Bác, yêu cầu phải quy định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan địa phương, đơn vị, đồng thời xây dựng và thực hiện tốt quy chế kiểm tra của tổ chức đảng và giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng cần quan tâm đúng mức tới công tác kiểm tra, đôn đốc để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tự giác của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh và làm tốt công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: “Làm sao để cái tốt phải được phát hiện kịp thời, được cổ vũ, phát huy; cái xấu bị lên án, ngăn chặn và dần dần bị xóa bỏ”. Đồng chí cũng lưu ý, trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư, cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nhưng trước hết cần xây dựng chương trình thực hiện tốt các nội dung đã được xác định trong các văn bản của Trung ương. Trên cơ sở yêu cầu chung, dựa trên đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị mình, lựa chọn lộ trình hợp lý cho từng nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan tổ chức, từng cán bộ phụ trách, phù hợp với từng ngành, địa phương, cơ quan đơn vị, nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng và phù hợp với điều kiện thực tiễn./.