Ngày 29/5, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP.