Sài Gòn có những địa chỉ miễn phí ấm áp tình người, nơi mà cánh sinh viên ít tiền có thể được "tiếp sức" trong những ngày cạn túi.