(Vietstock) - Quý 3, công ty mẹ CTCP Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam (HNX: THV) tiếp tục lỗ 8.4 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế 9 tháng lên 37.8 tỷ đồng.

* THV: BCTC Công ty mẹ Quý 3 năm 2011

Doanh thu thuần trong quý 3 đạt 153 tỷ đồng, giảm gần 53% so cùng kỳ năm 2010. Lợi nhuận gộp 11.4 tỷ đồng, giảm gần 44%. Tỷ suất lãi gộp biên 7.4%. Lợi nhuận sau thuế âm 8.4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần cũng giảm 46% khi đạt 868.9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế âm 37.8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 36.6 tỷ đồng.

Đvt: tỷ đồng