QĐND – Ngày 15-4-2013, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc với các Nhà máy Z121, Z117 và Z176 của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

QĐND – Ngày 15-4-2013, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc với các Nhà máy Z121, Z117 và Z176 của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thăm cơ sở sản xuất công nghiệp Quốc phòng của Nhà máy Z117.

Sau khi nghe báo cáo và trên cơ sở khảo sát thực tế tình hình sản xuất các mặt hàng kinh tế - quốc phòng của các Nhà máy, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn, tích cực sáng tạo, chủ động hội nhập quốc tế của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng các Nhà máy Z121, Z117 và Z176 của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ thị của Bộ Quốc phòng, cả ba Nhà máy đều thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, coi trọng phát triển công nghiệp quốc phòng; kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, đồng thời chủ động, tích cực đẩy mạnh hợp tác quốc tế, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao khả năng bảo đảm vũ khí, khí tài cho Quân đội và tiềm lực quốc phòng của đất nước.

Thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng các Nhà máy tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa đường lối, chính sách quốc phòng của Đảng, Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào từng nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tìm kiếm, mở rộng thị trường, tích cực nắm bắt xu thế, thời cơ hội nhập quốc tế để nâng cao trình độ tổ chức, quản lý hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: QUANG TRUNG