“Thương mại về dịch vụ nói chung và thương mại quốc tế về dịch vụ nói riêng là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế, muốn có chiến lược phát triển các ngành dịch vụ hiệu quả trong bối cảnh hội nhập WTO, cần phải có số liệu thống kê thương mại quốc tế về dịch vụ chính xác”. Đây là khẳng định...