(ANTĐ) - Thuế suất Thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công sau khi đã trừ đi khoản giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc, khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.