Ông Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã bày tỏ ý kiến về vấn đề này.

Dự thảo “Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt” của Bộ Tài Chính trình Chính phủ, dự kiến sẽ được áp dụng từ ngày 1/7/2015.

Trong 16 nhóm hàng hóa - đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt có: Rượu, bia, nước ngọt có ga không cồn, sẽ được áp dụng thuế suất như sau: Rượu 20 độ trở lên có thuế suất từ 50% lên 65%; Rượu dưới 20 độ có thuế suất từ 25% lên 35%; Bia có thuế suất từ 50% lên 65%; Nước ngọt có ga không cồn thuế suất là 10%.

Ông Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã bày tỏ ý kiến về vấn đề này:

Theo VBA