QĐND - Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ra chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, chỉ huy trong toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2011-2015.

Trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, Chính phủ phải ra Nghị quyết thắt chặt chi tiêu công, nhưng công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội vẫn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quân đội đặc biệt quan tâm với những quy định mới, mở rộng thêm các đối tượng được thụ hưởng, vừa thể hiện truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, vừa tạo động lực nâng cao sức mạnh chiến đấu, xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng tin cậy bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Kế thừa truyền thống văn hóa, đạo lý của dân tộc, 67 năm qua kể từ ngày thành lập, Quân đội ta đã luôn luôn làm tốt công tác chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, những người có công với đất nước, với cách mạng, góp phần quan trọng cùng với công tác tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng nhân tố chính trị-tinh thần và sức mạnh chiến đấu của Quân đội, khẳng định bài học lớn, vấn đề nguyên tắc có tính quy luật là, để xây dựng quân đội, hậu phương quân đội vững mạnh, phải tiến hành đồng bộ công tác tư tưởng, công tác tổ chức và công tác chính sách.

Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng công tác chính sách chưa phải đã được tất cả các đơn vị thực hiện tốt, nhất là những năm gần đây, do tác động của mặt trái cơ chế thị trường đã xuất hiện những biểu hiện tiêu cực, thờ ơ với công tác chính sách. Nhất là chưa kịp thời thực hiện nghiêm túc những chính sách nhằm giữ gìn, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quân đội. Để làm tốt công tác chính sách theo Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, đòi hỏi toàn quân, mà trực tiếp là cấp ủy, người chỉ huy phải tổ chức tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy truyền thống nhân nghĩa tốt đẹp của dân tộc, truyền thống quân đội để mọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chính sách; nghiên cứu nắm chắc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với quân đội nói riêng và đối tượng chính sách nói chung để tổ chức thực hiện, vận dụng phù hợp vào đơn vị, đồng thời tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước từng bước điều chỉnh hệ thống chính sách với quân đội và hậu phương quân đội để động viên, tuyển lựa được những lực lượng ưu tú vào phục vụ lâu dài trong quân đội, đáp ứng yêu cầu cả thời bình và thời chiến. Cần huy động sức mạnh của toàn đơn vị làm công tác chính sách, vừa chăm sóc, đãi ngộ chu đáo những người có nhiều cống hiến, hy sinh, nhất là những quân nhân công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng địa bàn chiến lược; vừa phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương địa bàn đơn vị đóng quân để giúp đỡ các đối tượng thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để chủ động giải quyết các thủ tục chính sách có liên quan đến quân nhân trong đơn vị, nhất là những trường hợp đã nghỉ hưu, xuất ngũ, tránh tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà cho đối tượng chính sách và những người làm công tác chính sách. Nghiêm khắc kiểm điểm công tác chính sách của đơn vị mình để khắc phục những hạn chế yếu kém, thực hiện công tác chính sách phải công khai, công bằng, minh bạch.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Quân ủy Trung ương về công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là cơ sở quan trọng để xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra.

QĐND