Hôm qua (18-7), Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2011. Tham dự Hội nghị có ông Trần Đại Khu, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Văn Núi; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên.

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2011của Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam cho thấy, 6 tháng qua công tác công đoàn đã có nhiều chuyển biến, vai trò của tổ chức Công đoàn đã được phát huy, sự phối hợp giữa các tổ chức Công đoàn với lãnh đạo cơ quan và các ban, đơn vị ngày càng chặt chẽ và hiệu quả; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động ngoài giờ, các hoạt động xã hội và công tác nữ công được duy trì; công tác tham gia thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến CBCCVC-LĐ được quan tâm, động viên kịp thời... Báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế. Đó là việc thực hiện kỷ luật lao động trong cơ quan vẫn còn một bộ phận đoàn viên chưa thực hiện nghiêm túc, chất lượng công việc chưa cao, việc đảm bảo trật tự nội vụ, giữ vệ sinh công cộng còn kém; sự điều hành, phối hợp công tác ở một số Công đoàn cơ sở chưa tốt... Nguyên nhân được chỉ ra là do áp lực chuyên môn ngày càng cao, đội ngũ cán bộ Công đoàn chủ yếu là làm công tác kiêm nhiệm nên thời gian, điều kiện dành cho hoạt động Công đoàn còn hạn chế; tính chủ động của một số BCH Công đoàn bộ phận còn yếu, nhất là việc phối hợp với lãnh đạo ban, đơn vị vận động đoàn viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn... Cơ bản nhất trí với bản báo cáo, trên cơ sở những kết quả và tồn tại, Hội nghị đã thống nhất đề ra những nhiệm vụ cụ thể 6 tháng cuối năm 2011, đó là: động viên đoàn viên Công đoàn tích cực, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; tập trung công tác tuyên truyền và tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt Công đoàn; duy trì sinh hoạt Công đoàn thường xuyên đảm bảo thiết thực, chất lượng... Hà Trần