QĐND – Ngày 25-6, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổ chức Hội thảo khoa học “Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở cấp đại đội và tương đương”. Thượng tướng Bùi Văn Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở của Đảng ủy Quân sự Trung ương dự và chỉ đạo hội thảo.

Hội thảo thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu đến từ các đơn vị: Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện Biên phòng, Học viện Phòng không – Không quân, Trường Sĩ quan Pháo binh, Trường Sĩ quan Phòng hóa. Các ý kiến tham luận tập trung đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân, kinh nghiệm trong thực hiện QCDC ở cơ sở và hoạt động của Hội đồng quân nhân (HĐQN) ở cấp đại đội và tương đương. Phát biểu tại hội thảo, Thượng tướng Bùi Văn Huấn thẳng thắn nêu rõ: Một số cán bộ chỉ huy vẫn còn biểu hiện nhận thức chưa đúng về việc thực hiện QCDC, cho rằng: Thực hiện QCDC chỉ đơn thuần là thành lập và hoạt động của HĐQN, trong khi HĐQN là môi trường để thực hiện, phát huy quyền dân chủ của quân nhân. Mặt khác, sinh hoạt của HĐQN ở nhiều đơn vị còn mang nặng tính hình thức, thiếu hiệu quả thiết thực. Gần đây, sinh hoạt đối thoại dân chủ với cấp dưới, nhất là với chiến sĩ đã được nhiều cơ quan, người chỉ huy quan tâm, nhưng hoạt động vẫn mang tính một chiều, nặng về giải đáp thắc mắc về chế độ, chính sách, mới chú ý đến mặt “được biết” mà ít chú ý đến phát huy trí tuệ của mọi cán bộ, chiến sĩ để quân nhân được bàn, được tham gia giám sát, kiểm tra. Với tinh thần thẳng thắn, chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện QCDC thời gian qua, Thượng tướng Bùi Văn Huấn chỉ rõ: Việc thực hiện QCDC cơ sở trong thời gian tới, cấp ủy, người chỉ huy, HĐQN các cấp cần tập trung làm tốt một số nội dung trọng tâm sau: Trước hết, tập trung nâng cao chất lượng quán triệt, học tập các văn bản của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Quân sự Trung ương, Tổng cục Chính trị về QCDC cơ sở. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ, đảng viên, quân nhân, công nhân viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị về dân chủ và thực hiện QCDC trong quân đội. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp với điều kiện thực tế ở từng cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt dân chủ trong lãnh đạo, chỉ huy, hoạt động của HĐQN và các tổ chức quần chúng, đặc biệt chú trọng dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt QCDC cơ sở... Hồng Thạnh