Trao đổi với PV báo Biên phòng về việc xây dựng, đổi mới và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Trung tướng Võ Trọng Việt, ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy BĐBP cho rằng: “Hội nghị Trung ương 4 phân tích tình hình, đánh giá công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng là cần thiết và cấp bách. Đây là yêu cầu khách quan xuất phát từ thực tiễn và phải bắt đầu từ chỉnh đốn hành vi, đạo đức của cán bộ đảng viên”. Nói về bản chất, mục đích lớn nhất của Nghị quyết Trung ương 4 lần này, Trung tướng Võ Trọng Việt khẳng định:

Trung tướng Võ Trọng Việt.

Đảng ta là Đảng cầm quyền. Bối cảnh phức tạp của tình hình quốc tế, trong nước và công cuộc đổi mới đất nước hiện nay đòi hỏi Đảng ta phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, phải thường xuyên chăm lo công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm sự thống nhất trong Đảng về nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội về mục tiêu, lý tưởng, về đường lối, chủ trương, chính sách đổi mới và vai trò lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng chính là gạn đục, khơi trong, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, để phục vụ nhân dân, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Sinh thời, Bác Hồ từng chỉ rõ, mọi hoạt động xây dựng Đảng trong mọi thời kỳ cách mạng của Đảng đều không ngoài mục đích trên.

PV: Xuất phát từ cơ sở thực tế nào mà công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đảng ta xem là công việc cần thiết và cấp bách, thưa đồng chí?

Trung tướng Võ Trọng Việt: Chúng ta biết rằng, thời kỳ 1998-1999, trước tình hình trong Đảng có nhiều biểu hiện tiêu cực, Hội nghị Trung ương 6 lần 2 khóa VIII của Đảng đã đưa ra cuộc vận động về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đây cũng là dịp tổng kết 30 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ (trong Di chúc, Bác dặn rằng, sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thì việc đầu tiên là phải xây dựng và củng cố Đảng). Cuộc vận động đặt mục tiêu diễn ra trong 2 năm, năm 2000 có tổng kết, báo cáo trước toàn Đảng, toàn dân và sau đó đi vào thực hiện thường xuyên với hy vọng có sự chuyển biến mạnh. Thế nhưng, từ đó đến nay, đã trải qua một thời gian khá dài, dù công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng liên tục được triển khai nhưng chuyển biến vẫn chưa nhiều, chưa đạt yêu cầu. Có một số bệnh như quan liêu, tham nhũng, mất dân chủ, lãng phí... thậm chí còn phát triển trầm trọng hơn, trở thành căn bệnh trầm kha. Những căn bệnh này đặc biệt lại phát triển nhiều trong số các đảng viên có chức, có quyền nằm trong bộ máy Nhà nước. Vì vậy, việc chỉnh đốn Đảng đang đặt ra hết sức cần thiết, cấp bách.

PV: Với trọng trách là một ủy viên Trung ương Đảng, theo quan điểm của đồng chí, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải bắt đầu từ đâu?

Trung tướng Võ Trọng Việt: Xây dựng Đảng chính là xây dựng con người. Vì vậy, theo tôi, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải bắt đầu từ việc chỉnh đốn hành vi, đạo đức cán bộ đảng viên. Nghị quyết Trung ương 4 đã xác định một trong những vấn đề then chốt của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay là phải ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh tại buổi khai mạc Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) rằng, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, hư hỏng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả ở cấp cao, chưa được đẩy lùi mà thậm chí ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng hơn, làm xói mòn lòng tin đối với Đảng…

PV: Đồng chí vừa nói việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải bắt đầu từ việc xây dựng con người, cụ thể là chỉnh đốn hành vi đạo đức của cán bộ, đảng viên. Một vấn đề đặt ra là việc này được bắt đầu từ cấp nào trước?

Trung tướng Võ Trọng Việt: Để Nghị quyết Trung ương 4 thực sự đi vào đời sống, đúng như ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lần này cần phải làm nghiêm từ trên xuống. Trên có nghiêm thì dưới mới có gương để tự soi mình, trên có làm thì dưới mới chuyển động. Nếu Nghị quyết Trung ương lần này không được thực hiện một cách nghiêm túc, triệt để sẽ là một mối nguy hại lớn cho uy tín của Đảng, cho sự sống còn của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

PV: Theo đồng chí, vấn đề mấu chốt để việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 thực sự có hiệu quả là gì?

Trung tướng Võ Trọng Việt: Có thể nói, Nghị quyết Trung ương 4 ra rất đúng lúc, hợp với lòng dân bởi người dân đã mong chờ có một Nghị quyết như thế cần được ban hành. Nhưng vấn đề được đặt ra cũng không kém phần quan trọng, đó là Nghị quyết đã có, nhưng việc triển khai ra sao để đạt được hiệu quả như chúng ta mong muốn. Nếu chỉ hô hào, triển khai học Nghị quyết xong rồi bỏ đấy sẽ làm người dân thất vọng, mất lòng tin vào Đảng, vào công cuộc xây dựng đất nước của chúng ta. Theo tôi, đường lối đúng, chủ trương đúng, giải pháp đúng thì vấn đề nằm ở chỗ là toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải thực sự đồng lòng thực hiện, để biến Nghị quyết trở thành hiện thực. Người dân và trước hết là các đảng viên chân chính đang trông chờ ở những người lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương dũng cảm thực hiện, trước hết là từ các lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước để Nghị quyết đi được vào cuộc sống.

PV: Thưa đồng chí, “phác đồ điều trị” cho những vấn đề cần phải chỉnh đốn Đảng đã được Ban Chấp hành Trung ương thẳng thắn nhìn nhận, song một vấn đề quan trọng đặt ra là cơ chế giám sát thực hiện sẽ được triển khai như thế nào?

Trung tướng Võ Trọng Việt: Theo tôi, công tác giám sát trong thực hiện Nghị quyết cần được tăng cường một cách quyết liệt. Nếu không có một cơ chế giám sát mạnh mẽ thì sẽ rất chung chung, hiệu quả không cao. Bên cạnh đó, cũng cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Bởi nếu không gắn trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là đối với các cơ quan Nhà nước thì việc thực hiện Nghị quyết sẽ không đạt hiệu quả. Nghị quyết Trung ương 4 quy tụ những nội dung có tính chiến đấu rất rõ và thể hiện quyết tâm của Trung ương quyết liệt hơn trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách đặt ra. Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu được những giải pháp cụ thể đó là chỉnh đốn Đảng từ trên xuống, trong đó nêu rõ không chỉ phê bình, tự phê bình mà còn góp ý, gợi ý để phê bình, không hô hào khẩu hiệu chung chung mà phải làm cụ thể. Với cách làm này, chúng ta có thể tin tưởng sẽ có sự chuyển biến. Tuy nhiên, cũng không thể đòi ngay sau khi Nghị quyết vừa ban hành, một sớm một chiều có thể có chuyển biến tích cực để đạt được hiệu quả như chúng ta mong muốn, mà phải có thời gian, lộ trình rõ ràng mới thực hiện tốt những vấn đề chúng ta đặt ra…

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí Chính ủy!

Nhâm Hồng Hắc (Thực hiện)

Email Print Góp ý