Ngày 21/3, Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI đến đông đảo cán bộ chủ chốt trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên và lãnh đạo tỉnh phổ biến những nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI và kế hoạch triển khai Nghị quyết này trên địa bàn như: Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Kế hoạch số 08-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI; Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI; Quy định của Ban Chấp hành Trung ương “Về những điều đảng viên không được làm”; Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI “Về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”…

Ông Nguyễn Đức Hải - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhấn mạnh: Đây là dịp Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI đến đông đảo cán bộ đảng viên, cán bộ chủ chốt. Vì vậy mỗi đảng viên, cán bộ tham gia triển khai Nghị quyết lần này cần đầu tư học tập và xác định đây là nội dung được triển khai xuyên suốt, toàn diện; gắn việc triển khai Nghị quyết với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng của một bộ phận đảng viên, tạo niềm tin lớn mạnh trong nhân dân, nâng cao sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới./.