ND - Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" do MTTQ Việt Nam phát động từ năm 1995 đến nay là một trong những cuộc vận động đã xác định đúng những nội dung công việc phải làm, hướng vào những mục tiêu quan trọng của địa phương, cơ sở, có sức lôi cuốn các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia, góp phần động viên nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận theo phương châm đưa công tác mặt trận về với cơ sở, địa bàn dân cư, nhằm thực hiện Chương trình hành động do các Đại hội IV, V, VI của MTTQ Việt Nam đề ra. Thông qua cuộc vận động, thúc đẩy nhiều phong trào thi đua ở cộng đồng dân cư trong cả nước. Ngay từ những ngày đầu, cuộc vận động đã được Đảng, Chính phủ quan tâm. Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa VII) có Chỉ thị 69 về chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo cuộc vận động, Chính phủ có Công văn 126 và Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị 23 về tăng cường sự phối hợp MTTQ Việt Nam về đẩy mạnh cuộc vận động. Các tỉnh ủy, thành ủy và UBND các tỉnh, thành phố đều có văn bản chỉ đạo và phối hợp thực hiện cuộc vận động ở các địa phương. Các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư thường xuyên phối hợp MTTQ Việt Nam trong quá trình thực hiện cuộc vận động. Qua 14 năm triển khai, cuộc vận động đã đem lại những hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của cuộc sống nhân dân ở cơ sở, thu hút sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước, làm cho kỷ cương, phép nước và ý nguyện của nhân dân gặp nhau, tạo sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân và phép nước. Cuộc vận động có quy mô toàn quốc, mang tính toàn dân, toàn diện, được nhân dân tự nguyện tham gia ngày càng nhiều và có nội dung thiết thực, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng quan hệ sản xuất mới, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng... Với những mức độ khác nhau, cuộc vận động đã có ý nghĩa giáo dục, tập hợp, động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Mục đích của cuộc vận động là củng cố, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Thông qua cuộc vận động, tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về yêu cầu đoàn kết trong thời kỳ đổi mới. Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lấy sức dân mà chăm lo cho dân, cuộc vận động đã trở thành động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện các nhiệm vụ về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, văn hóa của từng địa phương và của cả nước. Đoàn kết trong lĩnh vực sản xuất, phát triển kinh tế. Đây là một trong những nội dung rất quan trọng mà cuộc vận động hướng tới, động viên, phát huy nội lực của các tầng lớp nhân dân ở từng khu dân cư giúp đỡ lẫn nhau trong xóa đói, giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Đoàn kết trong xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần. Qua đó, xây dựng lối sống văn hóa, văn minh, hiện đại trong tư tưởng, đạo đức, lối sống mỗi người dân, mỗi khu dân cư trên cơ sở kế thừa và bảo tồn, phát huy những bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đoàn kết trong lĩnh vực xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Qua đó, tăng cường sự đồng thuận, nhất trí chính trị và tinh thần trong các tầng lớp nhân dân ngay từ địa bàn là khu dân cư làm nền tảng vững chắc cho việc xây dựng và bảo vệ chế độ của Nhà nước. Đoàn kết trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở các khu dân cư để vươn tới mục tiêu dân chủ hóa trong đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước. Thực hiện dân chủ từ ngay địa bàn là khu dân cư thông qua các hình thức: Dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện và các hoạt động tự quản. Đoàn kết trong lĩnh vực giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc ở các khu dân cư... Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư được xem là chủ thể trực tiếp việc điều hành thực hiện. Phương thức thực hiện cuộc vận động là dựa hẳn vào dân, để nhân dân tự bàn bạc và tự quyết định những vấn đề cho chính khu dân cư mình đặt ra. Nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam được Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị (khóa VII) xác định: Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết mọi người Việt Nam tán thành công cuộc đổi mới, nhằm mục tiêu giữ vững độc lập thống nhất, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, phấn đấu sớm thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Thực hiện "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trong việc tham gia quản lý xã hội, quản lý kinh tế, xây dựng cơ sở chính quyền vững mạnh. Cuộc vận động này là cuộc vận động toàn dân, toàn diện và rộng lớn nhất trong thời kỳ đổi mới đất nước, đổi mới công tác mặt trận; một cuộc vận động phù hợp lòng dân và ý Đảng, nên ngay từ khi phát động đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân ở các khu dân cư hưởng ứng trong cả nước, khơi dậy các tiềm năng và nguồn lực của nhân dân cùng Đảng, Nhà nước tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở từng địa phương, cơ sở. Đến nay, đã đạt gần 100% số khu dân cư tham gia và hưởng ứng thực hiện. Cuộc vận động đã phát triển bền vững xuyên suốt qua gần ba nhiệm kỳ Đại hội của Mặt trận và đạt được kết quả trên nhiều mặt, nhất là trên các lĩnh vực: An ninh - quốc phòng; xóa đói, giảm nghèo; từ thiện nhân đạo; tuyên truyền phổ biến pháp luật; trật tự an toàn giao thông; giải quyết khiếu nại tố cáo; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở..., qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển của từng khu dân cư trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Để đẩy mạnh cuộc vận động trong tình hình mới, cần có nhận thức đúng về tính chất, động lực và tư tưởng chỉ đạo của cuộc vận động; đồng thời, có bước đi thích hợp, nội dung thiết thực, chỉ tiêu cụ thể và hình thức sinh động để góp phần tạo ra những phong trào hành động yêu nước thật sự tại khu dân cư, trong các thành phần kinh tế, các giới đồng bào thực hiện quyền làm chủ của nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng trên quy mô cả nước, đồng thời đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Phát huy mọi tiềm năng, sức mạnh và sở trường của mỗi thành viên trong cộng đồng dân cư, tạo thành sức mạnh tổng hợp để xây dựng cơ sở. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đi đôi với không ngừng đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên theo hướng bảo đảm sự thống nhất trong đa dạng, cùng chính quyền chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân, góp phần thúc đẩy, tạo điều kiện và tạo tiền đề cho các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của các tổ chức thành viên MTTQ; xây dựng cơ sở vững mạnh về mọi mặt, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, là cơ sở vững chắc tạo sự ổn định chính trị đất nước. Cần nhân rộng bài học kinh nghiệm về kiên trì đưa công tác mặt trận đến khu dân cư, đến với từng gia đình, tiếp xúc với từng người, bám sát cuộc sống của nhân dân. Việc tiến hành phải được thực hiện kiên trì, liên tục và bền bỉ bằng sức mạnh của toàn dân tộc. Ở mỗi cộng đồng dân cư phải luôn lấy kết quả thiết thực làm động lực nuôi dưỡng cuộc vận động, đồng thời bổ sung, điều chỉnh những nội dung mới tiến bộ hơn để làm cho cuộc vận động có sức sống mới và phát triển bền vững. LÊ MẬU NHIỆM (Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam)