Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có Báo cáo 151-BC/TU tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TƯ ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Báo cáo khẳng định, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa X), nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bình đẳng giới, về vai trò, vị trí của phụ nữ trong xã hội ngày càng được nâng lên. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm nhiều hơn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, đánh giá việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác phụ nữ và vận động phụ nữ; chăm lo và giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội phát sinh liên quan đến phụ nữ.

Việc thực hiện bình đẳng giới được triển khai nghiêm túc ở các cấp, các ngành đã góp phần nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ trong các cơ quan Đảng, dân cử, bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ vươn lên trong cuộc sống. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đã phát huy vai trò tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến phụ nữ và công tác phụ nữ; tổ chức các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ thành phố…

10 năm qua, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp phối hợp với các đơn vị đã tuyên truyền về bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình cho hơn 2 triệu lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn thành phố. Từ năm 2006 đến năm 2016, thành phố tạo việc làm cho trên 600.000 lao động nữ, giảm tỷ lệ hộ nghèo do nữ làm chủ còn 2,37%. Từ năm 2007 đến năm 2017 có 32.416 lượt phụ nữ được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ. Hội Liên hiệp phụ nữ tham gia góp ý, phản biện 80 dự thảo các văn bản luật, chính sách liên quan đến phụ nữ… Hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp được quan tâm lãnh đạo, củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng với tỷ lệ thu hút hội viên trong các hộ gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên đạt 74,5%...

Phát huy kết quả đạt được, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò phụ nữ và công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo đối với công tác phụ nữ.

Các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách về bình đẳng giới, tạo cơ hội cho phụ nữ tiến bộ và phát triển; chăm lo sức khỏe, bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng người phụ nữ Thủ đô “trung hậu - sáng tạo - đảm đang - thanh lịch”; xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu đặt ra; đồng thời, chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp…

Thành Vinh