) - Đó là một trong những quy định được hướng dẫn tại Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông tư này quy định về mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là giấy chứng nhận), thể hiện nội dung trên giấy chứng nhận và đăng ký biến động sau khi cấp giấy chứng nhận. Theo đó, giấy chứng nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm tổ chức việc in ấn, phát hành phôi giấy chứng nhận cho sở tài nguyên và môi trường, phòng tài nguyên và môi trường. Thông tư cũng quy định cụ thể các trường hợp cấp giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi sau khi đã cấp giấy chứng nhận, quy định về trình tự, thủ tục đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; trình tự, thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại và xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; trình tự, thủ tục đăng ký góp vốn và xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; trình tự, thủ tục đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; trình tự, thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình; thay đổi thông tin về quyền sở hữu rừng cây... Thời gian thực hiện các thủ tục về đăng ký biến động sau khi cấp giấy chứng nhận do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không quá 15 ngày làm việc, không kể thời gian người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động mà phải trích đo địa chính thửa đất thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá 20 ngày làm việc; trường hợp phải cấp giấy chứng nhận thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá năm 05 ngày làm việc; trường hợp hồ sơ đăng ký biến động chưa có giấy chứng nhận mà có một trong các giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai, các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá 35 ngày làm việc.