Hanoinet - Đề án "Thúc đẩy đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài" vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt tại Quyết định 236/QĐ- TTg ngày 20/2/2009, xác định cả các lĩnh vực ưu tiên cũng như giải pháp hỗ trợ nhằm thúc đẩy hoạt động này triển khai có hiệu quả ngay trong năm nay.