“Kỳ họp thứ 3 Hội đồng Kinh doanh hỗn hợp Việt Nam – Cu Ba diễn ra ở Hà Nội ngày 10/4/2008 có ý nghĩa quan trọng cho doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác”. Điều này đã được ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khẳng định.