(HNM) - Về một khía cạnh nào đó, thức ăn đường phố đã có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng được nhu cầu của người dân. Mặc dù vậy, loại hình dịch vụ này cũng đang đặt ra những vấn đề bức xúc trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP).