Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư về việc hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước.