Thời gian tổ chức tổng kết việc thí điểm ở Trung ương vào tháng 1/2011.