Không chỉ chịu sức ép từ phe đối lập về các vấn đề chính trị và xã hội, Thủ tướng Nhật Bản, Yasuo Fukuda đang phải chịu thêm sức ép mới từ một đồng minh thúc giục ông sớm cải tổ nội các để khai thông bế tắc chính trị trong nước hiện nay.