Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu ý kiến của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia tại Thông tư số 13/2010/tt-NHNN ngày 20 tháng 05 năm 2010 của NHNN Việt Nam để sửa đổi, bổ sung ngay một số nội dung quy định tại Thông tư số 13 trong đó có quy định về tỷ lệ an toàn tối thiểu, hệ số rủi ro đối với các khoản cho vay đầu tư chứng khoán, kinh doanh bất động sản, bảo đảm hoạt động của hệ thống tài chính, tiền tệ ổn định, an toàn.

Ngày 24/09/2010, Văn phòng chính phủ có công văn số 6799/VPCP-KTTH v/v sử đổi bổ sung Thông tư 13/2010/TT-NHNN. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu ý kiến của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia tại Thông tư số 13/2010/tt-NHNN ngày 20 tháng 05 năm 2010 của NHNN Việt Nam, tình hình thực tế, lộ trình tăng vốn pháp định của các tổ chức tính dụng và chủ trương của Chính phủ về hạ lãi suất để sửa đổi, bổ sung ngay một số nội dung quy định tại Thông tư số 13, trước hết là các nội dung quy định về: tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy đông, cấu phần "bảo lãnh" trong tổng mức cấp tín dụng; tỷ lệ tiền gửi không kỳ hàn của tổ chức tín dụng, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước và khoản vay của tổ chức tín dụng khác có thời hạn từ 3 tháng trở lên...trong nguồn vốn huy động, tỷ lệ an toàn tối thiểu, hệ số rủi ro đối với các khoản cho vay đầu tư chứng khoán, kinh doanh bất động sản, bảo đảm hoạt động của hệ thống tài chính, tiền tệ ổn định, an toàn, không để xảy ra ách tác trong những tháng cuối năm 2010 đầu năm 2011, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 9 năm 2010. Tài liệu đính kèm: Công văn 6799/VPCP-KTTH.pdf