- Bố tôi sinh ra trong thời kỳ chiến tranh nên việc làm giấy khai sinh không được chú trọng. Sau thời gian hòa bình thì làm lại giấy khai sinh nhưng năm sinh lại không đúng theo năm sinh thực tế. Bây giờ chúng tôi muốn điều chỉnh lại cho đúng năm sinh thì phải đến cơ quan nào để làm thủ tục điều chỉnh.(Câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Năm, Tân An, Long An)

Việc bạn hỏi chúng tôi xin trao đổi như sau: Theo Điều 37 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì thẩm quyền thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch được quy định như sau: Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi. Ủy ban nhân dân cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi. Như vậy căn cứ vào quy định nêu trên, ông có thể liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền nêu trên để làm thủ tục cải chính hộ tịch. Hà My thực hiện