Hỏi: Đề nghị Báo Nhân Dân cho biết về thủ tục, hồ sơ xin làm con dấu được quy định như thế nào?

Trần Lệ Quyên (Bình Dương) Trả lời: Nghị định số 31/2009/NĐ-CP, ngày 1-4-2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP, ngày 24-8-2001 về quản lý và sử dụng con dấu quy định thủ tục, hồ sơ xin làm con dấu như sau: Các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước, cơ quan, tổ chức sự nghiệp phải có quyết định thành lập và cho phép sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật. Trường hợp trong quyết định chưa cho phép sử dụng con dấu thì phải bổ sung văn bản cho phép sử dụng con dấu của cơ quan có thẩm quyền. Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ, hội quần chúng, hội nghề nghiệp phải có quyết định thành lập hoặc công nhận, điều lệ về tổ chức và hoạt động được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Các tổ chức khoa học - công nghệ phải có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học - công nghệ. Các tổ chức hoạt động theo Luật Báo chí phải có giấy phép hoạt động do cơ quan thông tin và truyền thông có thẩm quyền cấp. Các tổ chức kinh tế được thành lập theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư không phải cấp giấy phép làm con dấu, nhưng phải đăng ký mẫu dấu tại cơ quan công an trước khi sử dụng. Trường hợp cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước đề nghị làm lại con dấu hoặc đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do con dấu đó bị mất, biến dạng, hỏng hoặc giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu đó bị mất, rách nát thì chỉ cần có văn bản gửi cơ quan công an có thẩm quyền và nêu rõ lý do. Trong thời hạn không quá hai ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của cơ quan, tổ chức, cơ quan công an phải giới thiệu đến cơ sở làm con dấu theo quy định. Trong thời hạn không quá hai ngày làm việc, kể từ khi nhận được giấy giới thiệu của cơ quan công an hoặc đề nghị của doanh nghiệp, cơ sở làm con dấu phải hoàn thành việc làm con dấu và chuyển cho cơ quan công an kiểm tra, đăng ký. Ban Bạn đọc