Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định về cán bộ lãnh đạo Bộ Tư pháp và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tại văn bản 1543/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp từ ngày 1/11/2016.

Ông Đinh Trung Tụng có thể tiếp tục công tác theo quy định tại Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 của Chính phủ quy định việc kéo thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu. Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định cụ thể.

Tại văn bản 1603/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/11/2016.

Thu truong Bo Tu phap Dinh Trung Tung thoi chuc - Anh 1

Ông Đinh Trung Tụng.

Được biết, ông Đinh Trung Tụng sinh năm 1956, quê quán tại Ninh Bình; học vị Tiến sỹ Luật học. Khi làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp, lĩnh vực, công việc phụ trách của ông Đinh Trung Tụng giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác: Xây dựng và theo dõi chung việc thi hành pháp luật về dân sự, kinh tế ; Kiểm soát thủ tục hành chính; Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; Cải cách hành chính, thể chế, thủ tục hành chính của Bộ; Tham gia Ban Chỉ đạo, phụ trách Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 1348/QĐ-TTg ngày 07/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Đinh Trung Tụng cũng làm nhiệm vụ thường trực thay mặt Bộ trưởng chủ trì và điều phối hoạt động chung của Bộ, giải quyết các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền Bộ trưởng phụ trách khi Bộ trưởng vắng mặt hoặc được Bộ trưởng ủy quyền.

Bên cạnh đó, ông làm nhiệm vụ phối hợp công tác của Bộ Tư pháp với Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, các Bộ kinh tế ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Nội vụ và các cơ quan khác có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ và các địa phương được phân công phụ trách. Thực hiện nhiệm vụ thành viên hội đồng, các ban và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Thu truong Bo Tu phap Dinh Trung Tung thoi chuc - Anh 2

Ông Phạm Minh Huân.

Trong khi đó, ông Phạm Minh Huân khi làm Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ là chỉ đạo lĩnh vực lao động - tiền lương; bảo hiểm xã hội; pháp chế; quan hệ lao động và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ.

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác cải cách hành chính. Ông Huân cũng làm Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức; Chủ tịch Hội đồng nâng lương, nâng ngạch công chức, viên chức của Bộ.

Hòa Lộc