Ngân khố của Song Sinh vô cùng tuyệt vời trong hôm nay.