Công văn số 677/TCT-CS ngày 30/1/2008 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị.

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 117 Luật Doanh nghiệp quy định: “2. Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả theo quy định sau đây: a) Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên; …. 3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị…. Được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập dnnn và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty, phải báo cáo Đại hội dồng cổ đông tại cuộc họp thường niên”. Tại điểm 2.3.d Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: “Thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ” không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế. Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, tức là không ký hợp đồng lao động với Công ty, không phụ trách công việc chuyên môn hoặc quản lý trong Công ty thì tiền thù lao trả cho các cá nhân này để hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.