Gần 30 năm vào Việt Nam, FDI đã có công không nhỏ đóng góp cho nền kinh tế, tuy nhiên, nếu xét một cách công bằng thì “tội” của khối này cũng không ít. Đã có thời điểm chúng ta chọn thu hút FDI “bằng mọi giá”, phải chăng đây là lúc để trả giá cho những lựa chọn trên?

Thu hut FDI “bang moi gia”, dia phuong do khoc do cuoi? - Anh 1

NGUYỄN THOAN