Hộ gia đình vừa có nhân khẩu là cán bộ, công chức, viên chức vừa có nhân khẩu không phải là cán bộ, công chức, viên chức nhưng đang sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì nhân khẩu không phải là cán bộ, công chức, viên chức được hỗ trợ.

Thu hoi dat nong nghiep, truong hop nao duoc ho tro tim viec? - Anh 1

Theo phản ánh của ông Trần Trí Nhân (Cần Thơ), Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có nội dung hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp).

Tuy nhiên, trong Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất lại quy định, cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) không thuộc đối tượng quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 19 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

Ngày 13/11/2014, UBND TP. Cần Thơ ban hành Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND trong đó có nội dung, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm quy định tại Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm quy định tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT.

Căn cứ Quyết định nêu trên, khi bồi thường Bãi rác Ô Môn, TP. Cần Thơ, các hộ gia đình là cán bộ, công nhân viên (kể cả giáo viên) đều không được hỗ trợ phần này.

Ông Nhân cho rằng, Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT và Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND không áp dụng đúng tinh thần Nghị định số 47/2014/NĐ-CP. Ông đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải đáp về vấn đề này.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định, “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các Điểm a, b, c và d, Khoản 1, Điều 19 của Nghị định này (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm”.

Theo Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT, “Cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) không thuộc đối tượng quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 19 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP nhưng đang sử dụng đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật, khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất nhưng không được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, không được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm”.

Căn cứ các quy định nêu trên thì hộ gia đình là cán bộ, công chức, viên chức (kể cả giáo viên) đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại Bãi rác Ô Môn, TP. Cần Thơ không được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

Đối với trường hợp hộ gia đình vừa có nhân khẩu là cán bộ, công chức, viên chức vừa có nhân khẩu không phải là cán bộ, công chức, viên chức nhưng đang sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì nhân khẩu không phải là cán bộ, công chức, viên chức được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT.

Theo Chinhphu.vn